Kalorieë

Tekst: 
Billa Budie
Muziek: 
Meggie Stijns
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1984

Refreng:
Kalorieë, kalorieë, vier mosse honger lieë.
Vuur sjpringe 't vet deraaf, alaaf, alaaf, alaaf.

't Marie, dat zoos tse vrije, bij 't Tuunsje óp der sjoeës.
Doa vong dee jong aa tse sjrei-e, deë wós ziech jenne loeës.
Nè, nè, Marie, dat jeet nit mieë, kiek ens noa dienge boam.
Doe bis tse dik, doe bis tse vet, iech kien joa jenne oam.

't Marie, dat jong dieëte, 't woar zie Tuunsje kwiet.
Jee deelsje mieë, of chocolaat, jee ies mieë en jing friet.
't Joof alling nog pompelmoes, bottermilch, jork en sjlaat.
Knackebroeët en fleutekieës sjtong op d'r dusj paraat..

't Marie, dat trof ut Tuunsje, doa boesse op eng bank.
Da koam ens op mie sjuus-je, doe bis zoeë sjun en sjlank.
Nè, nè, mie leef, dat jeet nit mieë, kiek ens noa dienge boeg.
Deë is tse dik, doa mós jet draaf, doe zong dat Tuunsje braaf :