Kats en hónk

Tekst: 
Paul Weelen
Muziek: 
Paul Weelen
Artiest: 
Weerwaas
Album: 
Weerwaas - 'Jiddere Jek is Angejs' - Marlstone recordings bv CDL9860
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

Vier zunt wie kats en hónk en dat hult ós jezónk.
Vier zunt wie hónk en kats, dat hult ós jónk va hats.
Vier bletsje en miauwe, vier rulse en vier sjneure.
En wie kats en hónk dunt vier ós keure.

Als kets-je mós iech moeze, dat durch 't janse hoes.
Och jong wat is dat sjmoeze, ving iech ing vette moes.
Dan kunt deë miech werm sjture, versjuicht miech alle sjpas.
Zie bletsje kanne ze hure en ze blieve ónger de kas.
En dan houw iech en iech bloas, mar deë hónk, dat bliet ee oas.

Als hónk mós iech bewaache, dat jinne ós jet klauwt.
Iech mós mie sjtreufje maache, in hoes is 't tse benauwd.
Die kats die kan miech tsenke, bezögt miech ummer sjtress.
Ze deet miech vlüe sjenke, en likt ummer in mie nès.
En dan bletsj iech en iech sjpring, ja, die kats kriet miech nit kling.