Kiele wiele wiele

Tekst: 
Wiel Paffen
Muziek: 
Wiel Paffen
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1986

D'r Hain woar inne sjtaatse jong, vol vuur en leëvensmód.
Ejaal óch wat heë maache dong, 't floepet ummer jód.
Wie heë 't Lieza teëge koam, woar jauw d'r plaan jemaad.
Heë sjuppet nog ins ekstra oam, vuur heë an't Lieza zaat.

Refreng:
Kiele wiele wiele wiele witste wat, iech jon waal mit diech mit.
Kiele wiele wiele wiele witste wat, vuur loofe sjrit vuur sjrit.
Kiele wiele wiele wiele witste wat, doe bis mie oogelit.
Kiele wiele wiele wiele witste wat, iech jon waal mit diech mit.

't Lieza woar e lekker kink, zoe wie me waal ins zeët.
E richtiech herliech tsoekerdink, 't woar de muite weëd.
D'r Hain jevool 't Lieza óch, jewis dat mós jezaad.
'ne Keël wie oes e bilderbóch, 't Lieza dan óch daat :

D'r Hain en't Lieza krooge ziech, zoe wie dat dukser jeet.
't Woare luu wie doe en iech, mit vruid en óch mit leed.
En woar 't leëve al ins sjwoar, zie sjpuiete in hèng,
en zoonge óch noa vooftsiech joar nug ummer dis refrèng :