Kirchröadsjer jong

Tekst: 
Frans Stollman
Muziek: 
Michael Proksch
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1992

Refreng:
Iech bin in'ne richtieje Kirchröatsjer Jong.
Dat is tse zieë va der kop bis a jen sjong.
Iech wil dat blieve, iech wönsj miech jaar nuus mieë.
Drop bin ich sjtoots, va Kirchroa tse zieë .....

Mit vasteloa'vend bin iech ummer doa.
Iech han de mieëtste sjpass i Kirchroa.
Zieën ich d'r Maat, d'r Joep en alle lüu,
veul ich miech heem en dink 't klapt werrum hü ...

't sMondigs trukt der optsog durch de sjtad.
Me hoeët da werrum, os sjönste Kirchröadsj plat.
Der prins deë sjräu'et en ruft da zienge jrós.
Kirchroa alaaf, heë is enge Jong van os ...