Kirchröatsjer Meadsjer

Tekst: 
Nico Ploum
Muziek: 
Nico Ploum
Artiest: 
Nico Ploum
Album: 
Nico Ploum - 'Vuur Kirchroa Zinge'
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1945

Sjun zint de meadsjer i Kölle am Rain,
Paries wilt nog sjunnere han.
Ing sjtond i New-York en 't heesjt 'You are mine',
dol wead me richtieg dervan.
Doch Kirchroa, dat sjtedsje, doa laacht me ziech zat,
dat stjedsje zon herliege meadsjere hat :

Refreng:
Kirchröadsjer meadsjer, kiek ze diech aa.
Kiek wie ze laache, ze laache diech aa.
Hant muulsjere, die zint 't puutsje wead,
hant beks-jere mollieg en ronk.
Ze zint vuur tse klauwe, zoeë wie me dat zeat,
zoeë meadsje dat maat diech jezonk.

Bis doe och al vul in de welt ronk jewea,
has ul van die leave jehat,
doe kans nog jing rouw han, doe bis nit tsevrij-e,
doe hoeëts nie 't Kirchröatsjer plat,
doe zoogs nie ee meadsje zoeë juldieg en sjun.
Os meadsjer die laache, hant nie jekse zin :

Vilt sjwoar diech 't leave en zinkt diech der mod,
has kopzörg, vul ieëlend en leed,
dan kom ins noa Kirchroa, doa monters doe op,
doa wisse de meadsjere besjeet.
Kom, sjnap diech zoeë wiefje en dans diech ins werm.
Och jong, wat ee leave, zoeë kink i-jen erm :