Kirchroa 2011

Tekst: 
Jo Schulteis
Muziek: 
Jo Schulteis
Artiest: 
Rabadatsj & Sir Duke
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1993-1994 - Weerwaas Studio's - WWCD 9394
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1994

Refreng:
Inne miekkaboom mit liella eppel,
en d'r jaad sjteet vol mit jeverfde sjlaat.
D'r kompjoeter sjweest ziech mennieje druuppel,
jóng wat hant ze van ós welt jemaad.
En vier èse ma tablette jidder daag,
mar dat sjleet ós kreftiech óp d'r maag.
Inne miekkaboom mit liella eppel,
en d'r jaad sjteet vol jeverfde sjlaat.

In 't joar tswaidoezend ellef of jet mieë,
is 't jans jewis vuur os noch nit tse sjpieë.
Vasteloavend bliet vuur os besjtoa,
blieve trui os eje Kirchroa.

Sjteet de jantse welt och kop da in die tsiet,
vol va sjtres, doe weëts dieng nerve nit mieë kwiet.
Drink jemuutliech dan ee jleësje beer,
vasteloavend viere vuur zoeë jeer.

Inne kloon va tsellefaan mit jode kneuf,
is i Kirchroa daach en naat noe op d'r sjtreuf.
Den de sjpas, die zitst 'm in 't blód,
is jewis in hónget joar nit voet.