Kirchroa Alaaf

Tekst: 
Willy Giese en Conrad Krewinkel
Muziek: 
Willy Giese en Conrad Krewinkel
Artiest: 
Roda-zangers, Wurmtaler Dameskoor, Hanny Tholen, Niek Ploum, John Quadflieg
Album: 
'Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète' - Dureco Holland CD10.11.76
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1947

Refreng:
Losse vier ins laache, laache is jezonk.
Dat de balke kraache, da komme vier i sjwonk.
Los der sjtop ins sjpringe mit inne feste paaf,
en der joe-ja zinge vuur Kirchroa Alaaf !

Der vasteloavend is werm doa: doa-op vräud ziech jants Kirchroa.
Dem vieëre vier al joare lank, mit wietse en jezank.

De mam, 't Fieng en ooch 't Truud, die bakke ziech ing jantse buud,
vol nonnevotse in oaliegs-tsoas, vuur vasteloavends-koas.

't Hats jeet op wie boches-koch, va Kloeësterbeusj bis Teutlebroch.
In Hoeëpel, Hotskoel, oppen Vink, zingt man en vrauw en kink :

De koel, die wirkt op hoave sjwaam en bikt ziech vastelaovends-vlaam.
Va poef en sjlam en kluutedrek, en tuut al eave jek :