Kirchroa bliet kirchroa

Tekst: 
Yvonne Savelsberg
Muziek: 
Theo Janssen
Artiest: 
K.K.K. De Sjtèchneëlsjer
Album: 
'Kirchröatsjer Vasteloavends-sjlajere' - Weerwaas Studio's
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1993

Refreng:
Kirchroa bliet Kirchroa, dat is jans jewis,
besjtimt mit vasteloavend 't sjunste wat d'r is.
Kirchroa bliet Kirchroa, hüetste wat iech zaan,
wat mósse vier dan zinge mit inne nuije naam.

Woa blieve dan de sjlaajere van ós sjunste sjtadt,
wat mósse vier dan zinge in 't Kirchröatsj plat.
Dat kenne ze nit maache, dat is doch ing wiets,
dan weëd d'r Joep óp ózze Maat d'r vasteloavends-Friets.

Och Kirchroa, ós sjunste sjtadt, blief doch watste bis,
noen los diech nit verkoofe, zaache vier jewis.
Dat weëd mit vasteloavend doch ing sjun blamaasj,
dan blieve ós sjun weëntjer doch in ós sjun jaraasj.