Kirchroa viert vasteloavend

Tekst: 
Cas Sprokel
Muziek: 
Jo Schulteis
Artiest: 
Vol Doa Kirchroa
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends - Weerwaas Studio's Landgraaf
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2000

Vasteloavend is werm doa, vroeë is dan ós Kirchroa.
Karneval i Roderland is uvveral bekankd.
Vasteloavend jeet noe los, alle remme richtieg los.
Verjès de zörg van alle daag, en tseeg inne jezónge laach.

Refreng:
Kirchroa los werm joa, 't is noen vasteloavend.
Kirchroa los werm joa, 't is noen karneval.
Doe móts jód versjtoa, dat mit de vasteloavend,
d'r jekste kloneman, ziech nit verberje kan.

Jiddes joar mit karneval, zunt vier óp 't klonebal.
Kirchroa dan d'r kriebbel kriet, dem weëdste nit mieë kwiet.
Houwe kreftieg óp de tsiem, jong, dan is 't richrieg kiem.
D'r pap, de mam en óch de tant Lies, die bringste nit mieë van de wies.

Zoeë jeet dat daag in, daag oes, karneval lokt diech eroes.
Sjun dat fes vuur aod en jonk, dat hilt diech jezónk.
Klonetreffe óp d'r Maat, jong da weëd ziech sjpas jemaad.
Jing meun die doa aa tieppe kan, d'r kloon deë wees doa alles van.