Kleine Sint Jan

Tekst: 
Marc Didden
Muziek: 
Ivo Rosbeek
Artiest: 
Marc Didden
Album: 
De ganse kluur
Plaats: 
Hoensbroek
Jaartal: 
2018

Oos kirk waor ‘ns ‘n pakhoes
Mit zek vol terf en vate äöl
Wiej de bokkeriejesj dat hoerte
Kaome ze es ratte oet hun haol

Mit rammelende buuk
Beraofde ze oos kirk i de nach
Get later dach d’r sjlumme köster
Get sjlaus te höbbe oetgedach

Hae wórp doew ‘ne dieke sjtae
Doer de gotiese roet
En hae sjloop op moezeveutjes
Mit ‘t aete de kirk weer oet

Woe d’r sjlumme köster doew
Allaen neet zoe biej sjtil sjtóng
Is dat de roet van ’t klaen kirksjke
Vol sjpinnegewaef hóng

En daodoer zou ech gaene
Nao binne zin gegaon
Dus moos d’r sjlaue köster
‘t Waal zelf höbbe gedaon

Ich waor te good va vertroewe
Ich houw ’n groeëte blinj vlek
Ich geläöfde jieëkerein
Ich waor ‘ne gowe gek
Ich geläöfde i Sinterklaos,
D’r Krisman en i God
Mer ouwer gewoere, waet ich neet mieë,
Wae ich noe geläöve mót

Biej oos kirk loge keije
De groeëtste van ‘t land
De wirkluuj houwe ze gevónge
Mit ‘n drilbaor i de hand

Wiej ze de driejde baor finaal
Kapot houwe gebaord
Doew zagte luuj: dees keije zint
Väöl groeëter es in Amersfoort

En jieëkerein wól ze zieë
Dus woerte ze oetgesjtald
En uëver alles woert gesjrieëve
En oetgebreid gekald

D’r waore luuj die zagte: ‘t zint
De teng va Goliath
Mer wiej ste ’t drieës of kiers
Oos Gebrook, houw ‘n echte sjat

Mer opins waore de keije weg
Ich waet neet wae ‘t haat gedaon
Of zouwe de auvermenkes
Da toch ech höbbe besjtaon

Opname-URL: 
https://