Kleopatra

Tekst: 
Nico Ploum
Muziek: 
Nico Ploum
Artiest: 
Nico Ploum
Album: 
Nico Ploum - ' Vuur Kirchroa Zinge '
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1997

Refreng:
Kleopatra, Kleopatra,
maats doe d'r sjlaierdans, da brult d'r janse zaal.
Kleopatra, Kleopatra,
went diech d'r sjlaier vilt, dat is ós jans ejaal.

D'r Tsesar en d'r Nero, ja, dat is os waal bekand,
d'r Farao, d'r Soeltan en och dee oes Jriekkeland.
Die vieerete hön fester, jong dat woar döks ee sjandaal.
Ze leëvete i zaus en braus, ze woare vul tse waal.
Ze dónge nuks wie prasse, in d'r tempel, in d'r busj,
mit kuie en mit zoeffe en de vraulü op d'r dusj.

En um ziech óp tse werme, nee, dat waar doe jee probleem,
mejong da noa de terme, den doa vólt me ziech wie heem.
't Woar links erum vuur manslü, en de vrauwlu moeëte reëts,
en jinne dee doa loeëret en och jinne daat jet sjleëts.
Me vólt ziech dan werm mollieg, ja me hauw werm temprament,
en 't fes koeët werm bejinne, bij d'r noaber in de tent.