Klone Trekke (3)

Tekst: 
H. Bosch
Muziek: 
H. Pittie
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1990

Refreng:
't Kloonetrekke is werm doa, jants Kirchroa leuf dan oes.
De kloone loofe ziech da noa vuur 't jemeendehoes.
De luu die wille kieke in de Rodahal,
ze zunt oes rand en band want 't is carnaval.

D'r deesdieg is bauw werm doa, da is jroeës fès in Kirchroa.
Den jiddere kloon truk noa d'r Maat, woa sjpas en moeziek weët jemaat.
Mit tröat of trom of dikke tsiem, ja, jidderinne hat de zieng.
En och d'r kwetsjbuul is d'r bij, zoë treffe vuur os same hei.

De Kloone losse ziech huu zieë, verzukke vöal bekieks tse krieë.
D'r sjmienk sjtraalt wie ee kluurjedich, va jidderinne zie kloonejezich.
Van 't smeddiegs bis 't oavends sjpieë, zunt hei de Kloone dan tse zieë.
Joa, van de Hoots bis op d'r Maat, woa ozze Joep werm op ze waat.