Klonetsiet

Tekst: 
J. Schulteis
Muziek: 
J. Schulteis
Artiest: 
D'r Engelsjroep
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1997-1998 - Weerwaas Studio's - WWCD 0612 97
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1998

Refreng:
't Is werm zoeëwied, 't is werm zoeëwied,
dat d'r kloon 't óp de nerve kriet.
Zieng daag zunt noen doa, in ós Kirchroa,
dat mós doch jidder miensj versjtoa. (2x)

Deë sjunne bónkte vasteloavend, deë noen durch Kirchroa trukt.
Vier viere ózze vasteloavend, deë maat ós jans verrukd.
Doe jees verkleid en hils jód poal en dees d'r jrüetste sjtomme kal.

D'r vasteloavend weëd bezónge, me truft ziech óp d'r Maat.
Doa hat ziech mennieg peërsje vónge, dat hat die sjpas jemaad.
't Leëve jeet zoeë zienne jank, went vier da zinge hank i hank.