Knoflog

Tekst: 
Paul Weelen
Muziek: 
Paul Weelen
Artiest: 
Weerwaas
Album: 
Weerwaas - 'Jiddere Jek is Angejs' - Marlstone recordings bv CDL9860
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

Iech bin ins eroezer jange,
alling, den jinne wool mit.
Iech wós nit wat iech aa moeët vange,
den alling ammezeert me ziech nit.
Ing diskoteek wool iech probere,
doa drinkt me en hult wieër de moel.
In ´t lid van de fliekrende sjtere,
koam ee meëdje dat zaat: doe bis cool.

Zoeë koame vier an ´t danse,
die basse die houwe diech um.
En het vong aa mit miech jet tse sjanse,
en kroog iech de tsiet loestieg um.
Mar het hauw jing las van zie jewisse,
pütsjet miech, oane dit, oane dat.
Mar ´t versjrók ziech en koeët miech wal sjisse,
den iech hauw knoflog jehat.

Knoflog is jód, knoflog jieëft mód.
Knoflog deë hult diech jezónk.
Knoflog jieëft lóf, kiek mar ins rónk,
den doe sjtinks sjreklieg oes dienne mónk.

Dat meëdje, dat heesjet Mariesj-je,
dat woeët sjpieëder trotsdeem mieng vrauw.
Ee ullieg dat maat ´m an ´t kriesje,
en boeëene vervluge zoeë jauw.
Dat kan ´m allenäu nuus maache,
verdreët ´t oane dit oane dat.
Mar jonge, iech han nuus tse laache,
wen iech sjtiekem knoflog han jehat.