Kom doch ens hij

Tekst: 
J. Brouns
Muziek: 
J. Brouns
Plaats: 
Kerkrade

Mit karneval doe trof der Piet
Ee meëdsje a jen eng
Heë zaat doe, kom jank mit miech mit
Dan bin iech neet alling.
Ze trokke doe durch Kirechrao
Der Pieët mit zie Jrit
En went ze eëve blove sjtoa
Da zong der Piet 't lid:

Refrein:
Kom doch ens hij, en jef miech ens ee muulsje
Kom doch ens hij, en duij miech doch ens jod
Kom doch ens hij, doe bis mie lekker jruulsje
En los ins zieë wie dat i Kirchra omos
En los ins zieë wie dat i Kirchrao mos.

't Hat doe nit mieë lang jedoeërd
Ze woare man en vrouw
't Woeër och werm karneval
En oas wat jong dat jauw.
Ze trokke werm durch Kirechrao
Der Pieët mit zie Jrit
En went ze eeve blove sjtoa
Da zong der Piet 't lid:
Refrein: