Kom drink éé beersje, éé drüpje

Tekst: 
H. Struver
Muziek: 
J. vd Aa
Artiest: 
De Sjtaater Vrung
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1995-1996 - Weerwaas Studio's - WWCD 029596
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1996

Refreng:
Kom, drink éé beersje en éé drüpje mit, doe leëfs jing tswaide kier.
Doe veuls diech besser, kries werm janse jouwe mód en has jing zörje mieë.
Kom, drink éé beersje en éé drüpje mit, en kiek nit noa de tsiet.
Zoeëlang d'r wieët nog tsapt, de duur op helt, is me ós hei noch nit kwiet.

Haste waal ins zin um tse joa, rui-ieg aa j'n tieëk tse sjtoa,
ee lekker beersje dan tse drinke, los de jlazer noen mer klinke.
Heem, doa is 't tsimmer tse kling en doe veuls diech zoeë alling.
Jank eroeser, doe wits wat iech meen, pak diech óp en blief nit heem.

Hat dieng vrouw ee lank jezich, hant de kinger werm ins krig,
krieste koppieng en drieëns durch, dat sjandaal, dat maat dieg murrieg.
De tapieët bevelt diech nit mieë, bejinste 't op de nerve tse krieje.
Jank eroeser, doe wits wat iech meen, pak diech óp en blief nit heem.