Kom, noen hod miech doch ins vas

Tekst: 
Nico Ploum
Muziek: 
Nico Ploum
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Ummer d'r Neaver - 'Aod óp Nui met Nico Ploum' - Marlstone Recordings bv - CDL 9717
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1997

't Fieng, 't Lies, 't Truut, 't An
die woare lang jetrouwd,
die hauwe ziechm zoeë wie me zeët,
e bisje flot jetsauwd.
Alling 't Soffie woar nog heem,
dat hauw nog jinne man.
Och herm, 't wüer zoeë jeer jetrouwd,
't dreumet mer dervan:
inne man, dem wil iech han

Refreng:
Kom noen hod miech doch ins vas
Kom noen hod miech doch ins vas
Da witse va tse vure
dats doe jinne kloemmel has

Drum alle vrauwlü, jónk en sjun
dat is üch noen jezaad:
kiekt oes noa inne jouwe man
en nit tse lang jewaad.
't Is nit wie vruier, sjtil en braaf,
die tsiette zint vuurbij,
zons komt uur in 't Annasjaaf
. Iech huur al dat jesjrai:
inne man, dem wil iech han.