Konfetti-marsj

Tekst: 
Jo Schulteis
Muziek: 
Jo Schulteis
Artiest: 
D'r Engelsjroep
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1996-1997 - Weerwaas Studio's - WWCD 061296
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1997

Refreng:
Konfetti, konfetti, konfetti, i Kirchroa is alles paletti.
Konfetti, konfetti, konfetti, i Kirchroa is alles zoeë sjun.
D'r Vasteloavend bringt ós vräud en maat ós sjpas.
Mit vasteloavend heëve vier 't jlaas.
Konfetti, konfetti, konfetti, i Kirchroa is alles oké (2x)

Konfetti ziet me uvveral, dat sjun jekluurd papier.
Konfetti mit de Karneval, 't is nit al tse duur.
Doe wurps 't durch d'r zaal, dat is doch jans ejaal, 't maat joa jee sjandaal.

Konfetti óp d'r Prinsewaan, 't sjuust oes ing kanon.
't Kunt nit oes d'r wasserkraan, da bleuf 't wasser sjton.
Doe sjtruits 't loestieg rónk, wie blomme bij de Brónk, 't is nit onjezonk.