Krüts en kweer

Tekst: 
J. Schulteis
Muziek: 
J. Schulteis
Artiest: 
Krüts en Kweer & Zushootsexpres
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1997-1998 - Weerwaas Studio's - WWCD 0612 97
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1998

Refreng:
Krüts en kweer jeet 't durch de welt, uvveral woa 't ós jevilt.
Vier zunt doch vuur de sjpas jeboare, viere vasteloavend al die joare.
Krüts en kweer durch 't janse land, zoeë zunt vier daag en naat óp jank.
Maache joeks vuur oad en jónk, inne laach óp 't jezich dat is jezónk.

Ózze kloeb is uvveral present, bringe sjtiemmoeng in de jekste tent.
En sjteet d'r zaal da óp d'r kop, Krüts en Kweer deet nog e sjupje dróp.

Is d'r vasteloavend in de sjtad, huurste in 't sjunste Kirchröadsj plat,
ós sjlajere oes volle brós, Krüts en Kweer, dat is inne jenós.