Kraache

Tekst: 
Paul Weelen
Muziek: 
Paul Weelen
Artiest: 
Weerwaas
Album: 
Weerwaas - 'Jiddere Jek is Angejs' - Marlstone recordings bv CDL9860
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

Verwaad van ós jee wónger, went de sjtiemmoeng lala is.
Den artieste die junt ónger, went d'r zaal nit loestieg is.
Vier dunt al wat vier kanne, jeëve ós vol hónged protsent.
Mar 't kunt nit jans dervanne, went uur nit viere kent.
Drum los ós nit alling, dóch mar mit en zing:

Refreng:
Houw mar óp jen dusj, en klatsj ins in jen heng,
sjtamp mar mit de vus, um krach tse maache.
Fleut ins óp d'r vinger, en róf jeweun van hei.
Wie angesj krient vier hü, d'r zaal an't kraache.

't Vingt al aa tse wirke, d'r kriebbel is bauw doa.
Vier rüche doa jet sjnirke, en wille ee vuursje losse joa.
Ee vönksje deet 't brenne, jee wasser nog dat red.
Jinne lieët ziech kenne, en alle lü dunt mit.
Drum los ós nit alling, dóch mar mit en zing: