La playa Mexico

Tekst: 
Marlies Gouder de Beauregard-Heijenrath en Mathieu Reintjens
Muziek: 
Marcel Jungen
Artiest: 
CV De Hampelemensjer
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2000

Jiddes joar junt vier noa Mexico, noa 't wiesse sjtrand va Acapulco.
Mit inne Poncho en Sombrero, veule vier ós inne Gringo.
Mexico likt ós a-jen hats, mar Kirchroa bliet ózze allerleefste sjats.
Klatsj noen ins kreftieg i jen heng, en zing mit ós noen d'r refreng.

Refreng:
Wilste Fiesta, da kóm noa ós i Kirchroa,
vier maache van d'r maat La Playa Mexico.
Mañana is 't al tse sjpieë, hü hant vier jing zörje mieë.
Vier sjtunt ummer paraat, went Caramba weëd jemaad,
va Blierhei bis óp d'r Maat.

Sjunne Senorita's mit sjwats hoar, maache Chili veëdieg, en deë likt sjwoar.
En ee fes is doa ing Fiesta, doabij drinke vier Tequila.
Mexico dat is ós jet weëd, mar Kirchroa bliet ózze Himmel óppen eëd.
Klatsj noen ins kreftieg i jen heng, en zing mit ós noen d'r refreng.