Laach ins mit

Tekst: 
Frans Stollman
Muziek: 
Peter Bartholomé
Artiest: 
Reënboagkloeb Haander
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1996-1997 - Weerwaas Studio's - WWCD 061296
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1997

Refreng:
Kóm zets die mülsje ins óp laache, noen los dieng tseng mar rui-ieg zieë.
Los die tswai bakke kreftieg kraache, dan is vräud op die jezich tse zieë.

Inne daag ins nit jelaachd is inne daag óch nit jeleëfd, dat hüet me al ins zage.
Inne miensj deë nit mieë laacht en de sjpas óch nit beleëft, deë is doch tse beklage,
went me richtieg laache mós dan is dat e jenós.

Went ins inne an diech zeët doe bis de muite weëd
Lieët heë zie hets-je sjprèche, dan is a dem tse zieë de vräud en nog jet mieë
dat is nit tse versjtéche, de sjpas en d'r vermaach junt tsezame mit d'r laach.