Laach mit

Tekst: 
Henk Vannuys
Muziek: 
Henk Vannuys
Artiest: 
Jód Jek
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2004

Refrein:
Noen . . kunt sjtiemoeng, noen krient vier hei sjpas,
wenn vier mer jet tse laache hant, hant vier va jaar nuus las,
vier . . tse zaame, maache jet d'r van,
aling ee kniesoer deet nit mit, ...weil dee nit laache kan

't leëve is al sjwoar, maar 't nit sjlimmer wie 't is,
(e)t is hoaf zoee sjwoar, mit inge laach op die jezich
en sjtraale dan dieng ooge, zie-ste och veul sjunner oes,
wee nog ee lank jezich hat, werpe vuur d'r zaal eroes.

Is dienge monk aan 't laache, zie-ste tseng moal besser oes,
Wenn jiddiringe mitdeed weëd de sjtoemung hei jans jroes
Kiek noen d'r naober vrundliech aa, en jef os dan mer reët.
Die muite um tse laache, jong die woar de muite weëd