Lekker lekker

Tekst: 
Nico Ploum
Muziek: 
Nico Ploum
Artiest: 
Nico Ploum
Album: 
Nico Ploum - ' Vuur Kirchroa Zinge '
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

Refreng:
O mammie, mammie, mammie, dat is lekker,
't hat os hü bezongesj jod jesjmaad.
O mammie, mammie, mammie dat is lekker,
't hat os hü bezongesj jod jesjmaad.
Joa, 't waar alwerm pikant en delikaat,
joa, 't hat os hü bezongesj jod jesjmaad.

De mam, die hoest de mieëtste tsiet in kuche,
doa sjteet ze mit d'r sjotsel vuur d'r boech.
Ze hat 't oes hoar eje, nit oes bucher,
ze koacht en broacht jeweun noa auwe broech.
Mit eepel en mit sjpek en och mit sjlaat,
joa, de mam die maat d'r fainste kui paraat.

D'r zangverain met hongettswansieg zenger,
die maache jiddes joar 'ne jroeëse toer.
Ze dinke nit an vrauw en nit a kinger,
ze sjwerme dan alling mar vuur natoer.
Ze bringe nit alling de prieze mit,
nee, ze hoale ziech doa ach nog appetiet.

Wat is noen de moraal van die jesjiechte,
dat jilt zoeéwaal vuur erm als och vuur riech.
Doa kuet me nog waal sjtonde druvver diechte,
drum nem diech mar in aat, dat roan iech diech.
Al hoals doe diech urjens appetiet,
d'r kui dem jieët 't heem en angesj nit.