Luuj, loat uch goan

Tekst: 
De Schnäpkes
Muziek: 
John Schoenmakers
Artiest: 
De Schnäpkes
Album: 
'Van Genhil bis Laar'
Plaats: 
Nuth

Refrein (2x):
Kom luuj, sjtoat op, noe loat uch toch ins goan.
Loap achterein en loat de pilskes mer sjtoan.
Vier gont der vuur, 't is vasteloavestied.
Es ze neet mit deis, kriegs ze sjpieet.
Kom luuj, sjtoat op, noe loat uch toch ins goan.
Loap achterein en loat de pilskes mer sjtoan.
Vier gont der vuur, 't is vasteloavestied.
En raak dien zurreg noe mer kwieet.

De carnaval, dat zit os in ut blood.
Vier wille zinge, sjpringe en os amuseere.
Drie daag veul sjpass, hoal alles oet de kas.
En jonk en oud, dat deit dan mit.
De carnaval dat is vuur jekerein.
Dat hilt de luuj ut ganse joar weer op de bein.
Vier roope same Nuth alaaf,
en loape polonaise op en aaf.

De optoch trek op zondig doer de sjtroat,
mit veul muziek, kabaal en felle bonte kleure.
Luuj langs de kant, sjpring auch ins oet de band.
En sjoenkel lekker mit os mit.
Bis ze clown, oud wief of indiaan.
Ut mak nieks oet, raap mer bie ein en trek ut aan.
Un heudje op en doe bis kloar.
Zoe kins ze goan dit vasteloaves joar.