Mörje is inne ang're daag

Tekst: 
Sjeän Wetzels
Muziek: 
Hub. Scheeren
Artiest: 
Album: 
'Kirchroa jef mar jaas'
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1936

Noen lot os huu ins richtieg laache en alles sjtelle op der kop.
Vier wille os jing zórg huu maache, 't jelt dat krieje vier wal op.
Vier wille huu de nuuëdieje pitsje, da krieje vier ieësj richtieje mod,
en zinge os doabij ee lidsje, vier zind da och ieësj richtieg drop.

Refreng:
Mörje is inne ang're daag,
woarum da huu al zörg jemaat ?
De sjpas, die kan os jinne klauwe,
went vier mar jot tsezaame hauwe.
Laache, loeter laache,
't leave tsouw ing vräud ziech maache.

D'r miensj ka ziech der kop tserbreache, mit alles wat 't leave bringt.
En döks de naas in alles sjteache of hea jet op'ne ang're vingt.
Dat jidder dreaët zie eeje peksje, da hat-te jraat jenog tse doeë,
en hilt de vauwe i zie röksje, da maat hea ziech en ang're vroeë.

De sjleate tsiet, die is zoeë sjlim nit, went me 't aa-tse leaje wees.
En went Uur och ins sjleat bij kas zit, och luu, maat Uuch doarum nit hees.
Sjtelt Uuch vuur jek en lot 't loofe, en dut als wuuërt Uur nit normaal,
mit kwatsj en onzin tse verkoofe, en dinkt doabij, 't is miech ejaal.