Melodie

Tekst: 
Paul Weelen
Muziek: 
Artiest: 
Weerwaas
Album: 
Weerwaas - 'Kinger van 't vrugjoar' - Weerwaas Studio
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1987

Loester ins, iech mos diech jet zage:
iech han ing melodie in d'r kop.
Ze lieët miech noen al nate nit mit rouw.
Wat mos iech vuur ee lidje maache ?
Wat vuur wöad passe hei drop ?
Misjien dat iech ‘t betste al verjese zouw ?

Iech wil nit uvver leefde zinge,
doe wits jenauw wie iech van diech hod,
en doe sjaams diech, went ‘t inne huurt.
Iech kan och nuus polietiesjes bringe,
doavuur felt miech eemoal d'r mod,
alsof iech alle vroage lüeze küet.

Melodie, melodie,
woa kunst doe vandan en woarum kunst doe bij miech ?
Melodie, melodie,
wie huls doe miech vas en wat mos iech mit diech ?

Iech kan diech toch alling mar zinge.
Misjien loestert jee miensj,
dinke ze dat iech verkiensj.
Mar doe kans os flaich mitee verbringe.
Iech wees bestimd, ‘t mos joa,
wiets doe ‘t mit miech has jedoa ...
melodie.

Iech kan mienne vinger nit heëve,
en sjoebbe op de janse welt.
Dan zouw iech doavan ‘t eng toch janit zieë.
En weë kan al van sjoebbe leëve ?
Dat kanne alling lü mit vul jeld,
en dat zal iech warsjiengliech toch noeëts krieje.

Iech kan d'r honger nit verdrieve,
iech sjaf jinne krig oes de welt,
en iech hod jing bomme alling teëje.
Iech kan alling mar lidjer sjrieve,
en hoffe dat ‘t diech jevelt.
En dis moal hat ‘t och an diech geleëje.