Mie lekker meëdsje

Tekst: 
H. Kuckelkorn
Muziek: 
L. Kleijnen
Artiest: 
De Wilhelmiensjere & de Crombacher Muzikanten
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1995-1996 - Weerwaas Studio's - WWCD 029596
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1996

Refreng:
Oas, wat bis doe doch e lekker, lekker meëdsje,
doe bis e lekker kink.
Oas, wat haste doch e lekker, lekker neës-je,
doe bis e lekker dink.
Oas, wat haste doch e lekker, lekker mülsje,
kóm dat iech diech ins dui.
Want iech han diech doch zoeë jeer,
doe bis mienge knoevelbeer.
Doe bis e jans, jans lekker deer.

Oas, iech han e jans leef meëdsje hei jetróffe.
Oas, iech han e jans leef meëdsje hei jezieë.
Jong, doa koeët iech óch 't naats nit mieë va sjloffe,
want iech wool dat meëdsje noe och ummer zieë.

En vier zunt noen al ing jantse tsiet tsezame.
Joa, vier hokke al ing jantse tsiet bij-ee.
Vier hant noe besjloase um mitee tse trouwe,
want vier hoade vöal van-ee.