Mienge betste Vrunk

Tekst: 
Henk Vannuys
Muziek: 
Dieter Vannuys
Artiest: 
Jód Jek en Nuusjèle & Noekele
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1995-1996 - Weerwaas Studio's - WWCD 029596
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1996

Refreng:
Mienge betste vrunk, dat is d'r wieët,
sjtonde lank zits iech bij hem an de tieëk,
vertsel miech jet en drink miech ee beer,
't Is doa jemuutlieg, iech kom doa jeer.

Wenn iech in de wieëtsjaf bin, han iech 't ummer noa d'r zin.
Iech ammuseer miech sjtonde lank, mit ee jleësje beer in mieng hank.

Vertselle wietse ongeree, zage 'jef os hei noch ee'.
Hant jenne jäole in de tèsj, betsale vuur an 't end van de wèch.

Is d'r dekkel voller wie os, vare vuur nit, mar junt tse vos.
Denk va tse vure richtieg noa, inge voller deë lieët d'r auto sjtoa.