Monddreum

Tekst: 
Ad Papousek
Muziek: 
Karen Stevens, Paul Stevens & Ad Papousek
Artiest: 
Sjpaskloeb Durchee & de Crombacher Muzikanten
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1996-1997 - Weerwaas Studio's - WWCD 061296
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1997

Refreng:
Vier hauwe lets jedreumd, vuer wure óp d'r mond,
doa woar jet los, vier hauwe sjpas.
Doa woeët e fès jevierd, dat heesjet karneval,
in ós jepek zoos inge kloneman.
't Woar wie bij ós op d'r maat.
Vier hauwe lets jedreumd, vier wure óp d'r mond,
doa woar jet los, vier hauwe sjpas.

I Kirchroa weëd mit vasteloavend sjpas jemaad,
't huft ziech óp d'r maat, bis midde in de naat.
De sjunste klure ziet me in ós Roderland.
de fainste klone trekke hank in hank.
De tsiem die knalt da kreftieg durch jen loeët,
dat hauwe vier bis óp d'r mond jehoeëd.

D'r Joep kunt van d'r zokkel aaf en miesjt óch mit,
sjapt ziech d'r sjelleboom en jieët 'm va katoen.
't Vasteloavendstsirkes in noen vol óp jank,
heë is nit kling tse krieje, drei daag lank.
De tsiem die knalt da kreftieg durch jen loeët,
dat hauwe vier bis óp d'r mond jehoeëd.