Noch ee moal prins tse zieë

Tekst: 
Hans Golembiewski
Muziek: 
Hans Golembiewski
Artiest: 
De Rojo's & de Jraater Sjtroassezengere
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1995

Refreng:
Nog ee moal prins tse zieë, jet sjunners is nit mieë.
En Roëzemondig sjton iech dan boave op d'r prinsewaan.
Nog ee moal prins tse zieë en dan zaan iech adieë,
den is dat prins zieë dan jedoa, kan vuur miech de welt verjoa.

Wie iech jeboare woeët, houw iech 't al jehoeët.
D'r pap va miech, dea zaat doe al: 'Dea jong, dea weët prins karneval'.
Iech hüer nog daag en naat, wat hea doe ummer zaat.

Went üer de foto's ziet, in de wieëtsjaf van 't Riet,
doa in die prinsegallerei, doa hingt noen óch mieng foto bei.
En doa zingt, woad vuur woad, d'r janse prinseroad.

Iech dink nog jiddes joar aan wie iech prins hei woar.
'Allaaf', dat klonk oes jidder hoes, en iech worp doezend klumpjes oes.
Iech zieën miech duks nog joa, als prins va Kirchroa.