Noen mótste miech ins zage

Tekst: 
V.V. Vastelieriejoem
Muziek: 
V.V. Vastelieriejoem
Artiest: 
V.V. Vastelieriejoem & de Crombacher Muzikanten
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1995-1996 - Weerwaas Studio's - WWCD 029596
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1996

Refreng:
Noen mótste miech ins zage, woa ken iech diech doch va,
Noen mótste miech ins zage, wie woar doch dienne naam.
Noen mótste miech ins zage, woa han iech diech jezieë.
Noen mótste miech ins zage, iech wees 't ja nit mieë.

Bij vastloavend viere, huut ing Auw-wieverbal.
De vrauwlü in 't sjwats, noen ja, uur kent dat wal.
E meëdsje sjnapt miech bij d'r erm um mit miech tse joa danse.
Um 12 jeet d'r sjlaier aaf en iech bejin tse sjanse.
Ken iech 'm nit va vruier, wie iech nog woar jans kling ?
Is dat nit 't Annemie, van 't Tiny en d'r Sjeng ?

Op d'r Ackensplei sjtunt vasteloavendsjekke,
tse wade in de kauw, bis dat d'r tsog jeet trekke.
Och iech han miech jesjmienkd, e peks-je aajesjtreufd.
Iech bin d'r betst verkleide, deë in d'r Optsog leuft.
D'r sjwatse weg, d'r Kouwsjtats, bis midde op d'r maat.
Da sjteet miech doa 't Annemie en hat an miech jezaad.

Zoeëjaar op Esjermitwoch is de sjpas nog nit jedoa.
Och hu wil iech jemuutlieg, nog a jen tieëk joa sjtoa.
Iech krien miech inne herrik en drink miech nog e beer,
en zaan da an mie Annemie, wat han iech dat doch jeer.
Nog jet beersjer sjpieëder en midde in de naat,
menet iech deë herrik kallet, witste wat deë zaat ?