Op de Boerderij

Tekst: 
Paul Weelen
Muziek: 
Paul Weelen
Artiest: 
Weerwaas
Album: 
Weerwaas - 'Jans Jroees Jewietter' - Marlstone recordings bv CDL9432
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1994

Iech daat: iech weed inne boer, in de sjtad doa weëdste zoer.
En zoeë koam iech op de boerderij tsereët.
En doe: voet woar d'r sjtress, mar jong, häu ich dat jewes,
dat me doa iech nit mit rouw jelosse weëd.
Noen zaan wits doe al besjeet, wie 't doa zoeë jeet:

Refreng:
Kui mótste melke en peëder mótste rieje,
honder mótste vore, wille ze aier krieje.
Zoeë mós iech ummer wirke, noeëts ins han iech vrij.
Weë wil miech komme helpe óp de boerderij ?
Moe, tok tok tok, meheh, knor knor knor,
moe, tok tok tok, meheh, óp de boerderij.

Deë boer hauw dikke eëpel, en ing doater Lies van naam.
Dat moeët miech tseje wie doa alles moeët.
't Lies-je woar in oader, 't wos och vul dervan.
Jee wónger dat iech alles liere koeët.
En iech wees noen jód besjeet, wie 't doa zoee jeet: