Op Vreiervus

Tekst: 
H. Strüver
Muziek: 
J. van de Aa
Artiest: 
De Sjtaater Vrung
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1993-1994 - Weerwaas Studio's - WWCD 9394
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1994

Refreng:
Ee bisje flotter, ee bisje heller, dat doeët miech tse lang,
joa veuel tse lang, iech bin nit bang.
Ee bisje flotter, ee bisje heller, iech hot miech jot vas,
dan hant vier de jruëtste sjpas.
Weltste mit miech jon, durch ´t leëve, zalste alles mosse jeëve.
Ee bisje flotter, ee bisje heller, keal noen los doch joa,
dan zunt vier ieëder doa.

't Trieng zooch op inne jouwe daag, inne sjtramme sjtater jong.
Op d'r fiets jonge zie tsezaame voet, witste wie 't Trieng dat vong ?
't Jong nit flot, ee tempo wie ing sjlek, heë houw jing vaat.
't Hong 't Trieng de konk e-roes, en 't hat aa hem jezaat :

D'r trouwdaag, deë woar jouw vuurbei, 't fes dat woar miech jet.
Noaderhanks, d'r Kuëb, deë woar kapot, sjprong op 't wasserbet.
Heë jong erop, heë jong eraaf, dat woar miech ee jekloetsj.
D'r niepel van 't wasserbet, deë is doe droes jefloetsjt.