Opa kom van d'r sofa

Tekst: 
Ummer d'r Neaver
Muziek: 
Ummer d'r Neaver
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Ummer d'r Neaver - 'De 1e singel' - Marlstone Recordings bv CDS 9862
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2000

In 't bejaardehoes doa is 't karnaval.
Ze viere da tsezame seniorenbal.
Mer d'r opa, deë hat 't wal jezieë,
vasteloavend broech vuur hem nit mieë.

Ach opa, leef opa, 't is nog nit tse sjpieë.
Jank doch mit oma diech lekker nog ee krieje.

Refrein:
Opa kóm van d'r sofa.
Hol ins alles oes de kas en sjnap de oma lekker vas.
Opa kóm van d'r sofa.
Kom doa noe vanaaf en keek alaaf.
En krieste wie vruier d'r kriebel in de vót,
joa, da witse da veulste 't kunt besjtimd werm jód.
Opa kom van d'r sofa,
en sjnap de oma nog ins lekker vas.

Raaf diech noe bijee en los diech mer ins joa,
al kinst doe och jing sjtonde aan de tieëk mieë sjtoa.
Dat jekke langer leëve is bekankd,
doe bis d'r jekste opa van 't lank.

En opa, has doe werm jekke zin,
da jank en don diech 't jebis óch in.