Philomène

Tekst: 
Jos van Herpen
Muziek: 
Porter / Hoorenman - Mel. 'Wunderbar'
Artiest: 
Ziesjoem!
Album: 
Lekker mennekes en aander stökke - Marlstone Recordings BV - CDL 9740
Plaats: 
Maastricht

Geluif miech, ich kin e meidske,
zoe sjoen, zoe sjarmant en zoe fien.
Meh noe good opgelèt, want wat niemand nog wèt.
Al dat gooje is inkel mer sjien.

Philomène, Philomène, maak zoe geer vaan niks 'n scène.
al is niks aon de hand, weurt 'n mögk 'nen olifant.

Philomène, Philomène, zèt 'n eder achterein.
Lach ze fien nao 'ne vent, is d'r ruizing in de tent.

Zjuulke Zeuthout is häör vrundsje, nao de kroeg geit dee altied mèt.
Zaoterdagaovend gief zie e rundsje, daan zingk zie bovenop 't buffèt.

Philomène, Philomène, woent hei op 't Zuuzaots plein.
De klepej vaan de straot, hèlt 'n eder aon de praot.

Philomène, Philomène, kin veur niks en niemand gène.
Dörref alles wat neet maag, wee verveelt kreig 'ne slaag.

Philomène, Philomène, trek get mèt 'r rechterbein.
Mèt 't linker, pas op! heet ze miech ins ein versop.

Iemes wow ins mèt häör gekke, howde dee 'n dikke öts.
toch heet zie gein dikke nekke, toch is zie 'n fantastiese blöts.

Philomène, Philomène, is bevrund mèt ederein.
Joonk en aajd, klein en groet, nein bei niemand kin ze koed.

La la la, la la la .....

Philomène, Philomène, vint 't leve toch zoe fijn.
Tege niks zeet ze nein, zoe is uzze Philomène.