'T is nog neet gedoon

Tekst: 
B. Siersema, M. Voorst, D. Voorst, R. Theunisz, P. Beek (Pikkatrillaz)
Muziek: 
M. Voorst (Pikkatrillaz)
Artiest: 
B. Siersema, D. Voorst, R. Theunisz, M. Voorst, P. Beek (Pikkatrillaz)
Album: 
't Is Nog Neet Gedoon
Plaats: 
Maastricht

pikkatrillaz- ‘t is nog neet gedoon

iech zèk
heij, de kins noe nog neet goon
heij, want ‘t is nog neet gedoon
heij, noe blief dao noe neet stoon
pak diech e pèlske en laot diech lekker goon
iech zèk

jao iech bin vaan mestreech en dat laot iech lekker huure
iech zèk ‘t lekker hel want iech höb sjiet aon de buure
veer zien nómmer ein en dat valt neet te ontkinne
wat gaot geer klómmeleers noe tege us beginne
iech bin de blaanke bef, de wèts ’t iech bin klef
in de króchte vaan de berreg löp iech rónd wie ’n dwerreg
iech bin ’n nachwèrreker, iech tràin dus bin iech sterreker
lid vaan de pikkatrillaz, de woere hit-killers
veer zien de sjengstas mèt de sjit
noe blief neet stoon en spring mer lekker mèt
’n achbaonrit, jao dat is dit
dus pak d’n beer en spring op en neer
mèt us kinste alle kante op, rasta, hardcore en hiphop
de zals ‘t neet geluive mer ‘t is nog neet gedoon
en este op d’n bakkes geis likste op de grónd
‘t fees kin beginne dus gaank nog effe pinne
veer zien hijj um te zoepe en daan nao hoes touw te kroepe
mèt de putter aon miene trui begussel iech hijj de luij
daankewèl en estebleef, airke one dee dit sjreef

iech zèk
heij, de kins noe nog neet goon
heij, want ‘t is nog neet gedoon
heij, noe blief dao noe neet stoon
pak diech e pèlske en laot diech lekker goon
iech zèk

de börregemeister ging reppe want fetsoen moot ‘t doen
alletwie zien vrun die vónte dat sjoen
gein geld veur mvv, dat vónt heer gewoen
mer wel nao ‘t kamp mèt e gans legioen
ze neume us ouch boebeleers, veer zoepe wie de tempeleers
mèt ’t veerde vaan de heeg, biste lestig krijgste sleeg
zitste väölste hoeg te peerd, biste neet de meujte weerd
pas mèh op hiij kaom iech aon, want ’t is nog neet gedoon
tróts op us stad, sjovenistisch dat veer zien
arrogante gaste zien veer nog neet misjien
dus laot us estebleef us dink noe mer doen
ouch al vindste ’t vreiselik, veer vinde ‘t sjoen
bis es rustig, bis es stèl, dat is wat iech wèl
gein gezeiver, gein gezeur van jehova aon mien deur
iech kwaak wie ‘ne kikker, interesseert toch geine flikker
en kinste dao neet tege, laot iech bluts langsvege
de vraogs diech aof wie veer d’r aon kómme
dat is get wat veer neet wèlle verklaore
de pikkatrillaz die doen hun dink
zoelang de vette beat mer lekker doorklink

iech zèk
heij, de kins noe nog neet goon
heij, want ‘t is nog neet gedoon
heij, noe blief dao noe neet stoon
pak diech e pèlske en laot diech lekker goon
iech zèk

©pikkatrillaz/ 't is nog neet gedoon/ shc 2003