Pillekraom

Artiest: 
Jos Meessen
Album: 
Jos Meessen - 'Eine van Limburg' - Marlstone Recordings BV - 099124 CD
Plaats: 
Berg en Terblijt

lèts begós mien oeer te soeze
en ich geraakde uueversjtuuer
dus góng ich nao d'n dokter
en dae goof mich dao get vuuer
daagliks sjlikden'ich greune pille
en 't soêze dat góng weg
mer toen woeërt ich mich toch duuzelig
och, wat voolt ich mich toen sjlech

mienen' opa, dae woeërt hónderd
kaom noeëts in ein apothieëk
mer dat ich dao kind aan hoês bin
daova sjnap ich geine sjtieëk

vuuer 't duuzele zjwarte pille
en ich vróg wat zit dao in
dokter zag: biodetriochlorifloridoridin
nou, dat klónk besjlis verantwoeërd
dokter kint ein sjieke taal
en mien duuzele dat góng uuever
mer opèns doe woeërt ich kaal

kaal zag dokter, da's verrassjend
en kieëk vruntelik doeër de bril
sjreef geliêk waer è recepke
viêf maol daags zoeën griêze pil
en mien haor, dat góng waer gröjje
dokter is ènne knappe vent
jao, ich kroog zoeëwaor waer krolle
mer toen woeërt ich impotent

impotent zag dokter lachend
gein bezjwaor, dan gónt v'r doeër
mit drie kilo blouwe pille
en die nömste eeder oeër
jóng ich vriej waer wie de bèste
allein es ein vrouw mich puuent
da geit 't soêze in mien oeër

en mesjiên waer ich waal hónderd
nou, dat liek mich neet zoeë fijn
dat gesoês bie eeder muulke
dat geit michj doeër merg en bein