Pin-marsj

Tekst: 
D. Schneider
Muziek: 
Jo Schulteis
Artiest: 
Kruuts & Kweër & Combo Flot Bijee Jebelt
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1995-1996 - Weerwaas Studio's - WWCD 029596
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1996

Refreng:
Oane pin, oane pin bis doe nurjens mieë.
Neë, mit sjek en papier bis doe vöal tse sjpieë.
Oane pin, oane pin sjtees doe jants alling.
Joa, mit jeld oes de moer, kriet diech jinne kling.

Iech lofet ins durch Kirchroa, uur wist wal wie dat jeet.
Op ins, doe krooch mie betste sjtuk, ee eugsje op ee kleed.
En went dat urjens sjpas dra hat, sjteet alles op d'r kop.
Da jieët 't noch mar inne road, 't potmannee mós óp.

't Woar ing kieër mit karneval, de jantse sjtad woar jek.
Ee beer, ee sjnepsje a jen tieëk, dat deent d'r jouwe tswek.
En wents doe dan betsale wils, en óch direk noa heem,
da jieët 't noch mar inne road, doe móts werm noa d'r pin.