Plagiaat-sjlajer

Tekst: 
Jo vd Laarschot en Marc Hermans
Muziek: 
Jo vd Laarschot en Marc Hermans
Artiest: 
't Hui Zoenne Janse Sjunne Jroëse Jroep Ronk D'r Jo En D'r Marc Kenne Zieë !?
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1997-1998 - Weerwaas Studio's - WWCD 0612 97
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2000

Refreng:
Sjtóp dit lidsje, iech bel d'r advocaat.
Deë sjlajer deë is ram jeklauwd, d'r rainste plagiaat.
Sjtóp dit lidsje, iech bel d'r advocaat.
Deë nommer is va miech, weë hat dem noajemaad ?

Al joare maach iech sjlajere, ze sjprietse oes mieng pen,
de wöad en óch de moezziek, wie iech alling dat ken.
't Diechte en componere dat zitst miech in 't blód.
en alle lü die zage, keël wat biste doch mer jód.
En huur iech da in stereo, deë sjlajer óp d'r radio.
doa weëd jeraffineerd, mie lidsje kopieërd.

Mie lidsje woar e hitje en dit is ing kopie.
Loester mer noa 't koeplet en noa de melodie.
Óch de wöad van d'r refreng zunt duudlig van mieng hank,
doa wirkt me dan die joare vuur en kriet me sjtank vuur dank.
Iech los miech nit mieë kiste, durch al die componiste.
en wit uur wat iech zing, doa bij 't kót jeding.