Samba hei, samba doa

Tekst: 
Hans Golembiewksi
Muziek: 
Hans Golembiewksi
Artiest: 
Album: 
'Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète 4' - Onger Os CD7198
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1988

Der pappa lets in Rio woar, koam sjtapeljek tseruk,
en zeat: ich jon 't anger joar besjtimmt doa hen tseruk.
Der samba hui 'm jek jemaat, dat woar mit carneval.
Noen zingt der pappa daag en naat, wie 't hei ooch komme zal.

Refreng:
Samba hei, samba doa,
samba danse vier hü allemoal i Kirchroa.
Samba hei, samba doa, samba danse vier i Kirchroa.
Hü danst der pap, hü danst de mam en ooch de kinger.
Doe jees noa links, noa reats, noa vuure en noa hinger.
Samba hei, samba doa, samba danse vier i Kirchroa.

Der pappa an 't sjloffe woar, hea dreumt va carnaval.
Der himmel woeët ee bisje kloar, doe hoeët hea inne knal.
Dat is ing trommel, zeat der pap, wat is hei doch tse doeë.
Doe zooch hea plots ing narrekap, der pappa zong doe vroeë.