Sjies draa

Tekst: 
Paul Weelen
Muziek: 
Paul Weelen
Artiest: 
Weerwaas
Album: 
Weerwaas - 'Jiddere jek is angesj' - Marlstone cdl-9860
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1992

Iech woar letste zamsdieg effe in d'r 'Alaaf'.
iech zats miech doa an tieëk, en drónk miech ee braaf.
En iech jong eroes, iech vong 't zoeë benauwd,
en iech zoog, ze hauwe miech d'r fiets jeklauwd.

Refreng:
Mar iech han sjies draa, ja, iech han sjies draa,
iech han sjies an de welt, die alles deet vuur 't jeld.
Mar nuur vuur miech, iech sjnappet miech 'ne taxi en deë broezet voet,
en zats miech aaf bij de ieëjtse frietteboed.
Doe zaat deë man: 'Betsale', iech al woar 't nit wied,
en woeët iech toch nog al mieng fennieje kwiet.

Drum lofet iech noa heem, jong, wat woar iech mui.
Iech éset miech ing bótram, óch nog d'r letste kui.
Zoeë koam iech i jen bed en mit de oge tsouw daat iech:
'Al kan vrekke, den noen han iech rouw'.