Sjlis diech aa

Tekst: 
Harry Pantus
Muziek: 
Harry Pantus
Artiest: 
Vol Doa
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1997-1998 - Weerwaas Studio's - WWCD 0612 97
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1995

Refreng:
Sjnap d'r kloon mar oes de kas, vier maache hü alling nog sjpas.
Jon mit, sjlis diech aa !
Has-te nuus, wat maat 't oes, de sjtiemmoeng die kunt doch eroes.
Kóm mit en sjlis diech aa !

Vasteloavend in ós Kirchroa, dan wil iech mit diech eroes joa.
Danse, sjpringe en óch zinge. Kóm, jon mit en sjlis diech aa !

Bis-te mui van al dat sjpringe, kans-te doch e lidsje zinge.
Rèst diech oes en drink e jleës-je. Jon werm mit en sjlis diech aa !

Los de sjtóppe mar ins knalle, lek ins loos hei mit z'n alle.
Jroeës en kling die junt tsesame. Kóm jon mit en sjlis diech aa !

Drei dol daag junt vier noen viere, vasteloavend móts-te liere.
Maach tsezame polonaise. Kóm mar mit en sjlis diech aa !