Sjmienke

Tekst: 
Frits Pelt
Muziek: 
Ivo Rosbeek
Artiest: 
Frits Pelt
Album: 
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
2003

Ging face-lift, ging zonnebank, ging piercing of tattoo.
Wilt'er jonk en sjoeën zieë, dan zjwieg en loester noe:

Refrein:
Sjmienke, sjmienke, sjmienke, sjmienk de bakke en de naas.
Sjmienke, sjmienke, sjmienke, moal dich ing kluërige vizaasj.
Sjmienke, sjmienke, sjmienke, zoeëdat ginne dich mieë kint,
dan haste ing sjun, sjtolse, sjieke, sjmienke print.

Pak dich roeëd of geel of greun, och, num ze nuij, dat sjteet zoeë net.
Joa, zieëker wit en rendjes zjwat, anger kluëre doch mar get.
Zurg daste gow waar gegolle has, bin neet te greun,
Want 't betste materiaal, dat giët d'r sjmienker sjteun.

't Kin zieë, dat noa inne daag d'r ganse puutsj e bietje pietsjt.
Sjmier dich da e zoäfke d'rop, dat d'r sjmienk wer gluifig glietsjt.
Brent dich 't vel noa dreij daag van d'r eëpel, is dat egaal,
want 's goonsdigs weëd neet mieë gesjmienkt, wat veult me zich da kaal.

Ging face-lift, ging zonnebank, ging piercing of tattoo.
Gier wit wat uch te doeë sjteet, gier wit wat ier mot doeë.