Sjnei-welt

Tekst: 
Frans Stollman
Muziek: 
Peter Bartholomé
Artiest: 
De Martonos
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2004

Refrein:
Kóm, jank mit ós d'r berg aaf, óp de latse of de sjliet.
Doa is d'r winkter jidder daag, kót bij, 't is nit wied.
Doa wits-te wats-te has, in d'r sjnei maache vier ós sjpas.
Doa wits-te wats-te has, in d'r sjnei maache vier ós sjpas.

Vrui-er woar 't döks zoeë wied, vuur jet sjnei tse vinge.
Me dóng da óngerweëgs Tiroler lids-jer zinge.
Noe sjtelt de rees nuus vuur,
d'r berg likt neëver de duur...

Vier junt doa tsezame roetsje, d'r auwe sjteeberg aaf.
Ins richtig oesjelosse, dat is vuur ós ing jaaf.
De 'Sjnei-Welt' bringt plezeer,
jidderinne hat dat jeer...