Sjoen waor deen tied

Tekst: 
Raymonde Quaedvlieg
Muziek: 
N. Munro (Schön war die Zeit)
Artiest: 
FietseFreem
Album: 
No.6 - Marlstone CDL 9321
Plaats: 
Maastricht

Sjoen waor deen tied,
boe is deen sjoenen tied gebleve?
Iech höb diech zoeväöl gegeve.
In unne vlook ginge die jaore veurbeijj.
Sjoen waor deen tied,
e book kin iech d'r euver sjrieve,
zónder te euverdrieve.

Refrein:
Wat ouch gebeure zal, toch dink iech
nog altied aon al die nachte,
tot iech thoes allein op diech zaot te wachte.
Want deen tied ging veur us toch väöl te gaw veurbeijj.

Sjoen waor deen tied,
alles höbs diech vaan miech gekrege.
Iech höb altied gezwege.
Meh alles waor toch veur diech noets genog.
Diech bis veur miech,
altied unne echte vrund gebleve.
Iech höb diech altied vergeve.