Sjoenkele op der maat

Tekst: 
Hans Golembiewski
Muziek: 
Hans Golembiewski
Artiest: 
de Rojo's & de Jraater Sjtroassezengere
Album: 
'Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète 4' - Onger Os CD7198
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1988

Refreng:
Iech han jesjoenkelt op der Maat,
han iech jedreumt de janse naat,
en der Joep, dea hat alaaf an miech jezaat.
Dat han iech zelde mitjemaat,
wat iech jedreumt de janse naat,
mar der Joep, dea hat alaaf an miech jezaat.

Der karnaval zitst miech in 't blod,
doa durch sjlof iech nit mieë zoeë jot.
Iech dreum noch mar va Kirchroa,
en zien der Joep dan vuur miech sjtoa.
Weët iech dan wakker, jodtsedank,
dan zing iech sjtondelank.

Wenn iech zoeë an't sjloffe bin,
dan dreum iech ummer vuur miech hin.
Zien iech ne kloon op jiddere ek,
dan weët iech sjtill a sjtapeljek.
Alaaf noch in der sjlof