Sjong sjlajer

Tekst: 
Loek van de Weijer
Muziek: 
LV ´t darf jenne naam han
Artiest: 
LV ´t darf jenne naam han!
Album: 
'Kirchröadsjer Vastel. Sjlajere 2000-2001'
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2001

Wat has doe doch sjun sjong Sjeng, iech zooch ze in ´t sjongsjaaf sjtoa.
D´r Sjef zeët an d´r sjoeëster: ´Wat hat deë Sjeng sjun sjong´.
Wat has doe doch sjun sjong Sjeng, iech zooch ze in ´t sjongsjaaf sjtoa.
D´r Sjef zeët an der sjoeëster: ´Wat hat deë Sjeng sjun sjong´.
D´r Sjef zeët an der sjoeëster: ´Wat hat deë Sjeng sjun sjong´.

D'r Sjeng wirkt in e sjongjesjef en dat vilt hem nit sjwoar.
Heë sjtoeëset durch als tswaide sjef en noeëts sjpringt hem 't sjnoar.
Verkeuft sjirm en sjiekke sjloebbe mit sjwoeng en óch vöal sjmaach.
Me hüet 'm noeëts ins sjoebbe, heë is van d'r auwe sjlaag.

Inne sjlodderjanus mit ing sjal, sjienhillieg mit inne sjplieën.
Sjong jieët 't mit of oane sjnal, al is dat alling mar sjien.
Vuur alle lü de richtieje sjong, d'r Sjeng is inne sjteer.
Zoeëwie heë in de sjauwkas sjtong, mit inne sjtivvel sjnautsebeer.