Sjonnie & Ronnie

Tekst: 
Ummer d´r Neaver
Muziek: 
Ummer d´r Neaver
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Ummer d'r Neaver - 'Doch nit alwerm inne Edison?!' - Marlstone Recordings bv CDL2026
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2000

Als klinge jong wool iech al 't kappersvak i joa.
D'r Ronnie, deë hat miech doe alles vuurjedoa.
Iech koeët och ummer bei hem binne wippe,
heë lieret miech 't wesje, 't feune en 't knippe.

Vier leëvete tsezame vuur ós vak,
en alles dat sjtong sjtief, sjtief van d'r lak.

Refreng:
Ronnie kom hei, Ronnie noe kom doch.
Vier zunt doch jeweun vuur ee jeboare.
Woarum zitse vier ós in de hoare.
Johnny, Johnny, los miech mit rouw.
Johnny, Johnny, iech hód noe van ing vrauw.

D'r Ronnie hat 't opins doe oesjemaad.
Doe ekel, nog ummer bin iech va de kaat.
Heë zaat: 'Lek miech am aasj, miech bist doe kwiet'.
Iech zaat: 'Ja Ron, dat hauts doe jeer, mer sjtriet is sjtriet'.

Hei sjton iech noe, alling en ram nerveus.
Ach Ronnie, kóm doch tseruk, mieng lekkere kling tondeus.