Sjpas an de vräud

Tekst: 
Jos Pauels
Muziek: 
Jos Pauels
Artiest: 
Album: 
'Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète 2'
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

Um vasteloavend jeet 't Truut mit zienne Piet e-roes.
Ze fladdere dan va tiëk tse tiëk, drinke manch beerche oes.
Doch kómme ze dan óp ing plaatsj woa, 't herlieg is en fain,
dan sjpringt d'r Peter óp d'r dusj. en zingt dan dat refreng:

Hei is 't priema, sjats hei wille vier blieve.
Ober noe kom en vul nog ins dat jlaas.
Hei is 't priema, sjats hei wille vier blieve.
den hei is sjtiemmoeng en hei krient vier sjpas.